Solceller (fotovoltaiska celler)

Solceller, även kända som fotovoltaiska celler, omvandlar solljus (fotoner) till elektricitet. Både forskningen kring och användningen av solceller har ökat kraftigt på senare år, och det finns idag många olika företag som tillverkar solceller och solcellsanläggningar. Solceller förekommer i allt från små elektriska produkter (till exempel miniräknare) till stora anläggningar för storskalig kommersiell elproduktion.

solenergiDen största fotovoltaikanläggningen i Sverige är i skrivande stund Solparken öster om Västerås. Solparken, som ligger längs E18 mellan Västerås och Enköping, invigdes i februari 2014. Den har 91 stycken solföljare som var och en är 72 kvadratmeter stor. Varje solföljare innehåller 36 solcellspaneler. En solföljare följer, precis som namnet anger, solens bana så att solcellspanelerna får så mycket sol som möjligt. Solparken producerar cirka 1,2 kWh per år. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen hos cirka 400 genomsnittliga svenska lägenheter. Solparken byggdes och ägs av Kraftpojkarna AB som säljer elektriciteten till Mälarenergi.

Att lagra elektriciteten

Eftersom solen bara skiner på dagen finns ett behov av att lagra elektriciteten. Man vill också kunna lagra elektricitet så att man har en reserv om det blir en så mulen dag att mindre elektricitet än normalt genereras.

En vanlig lösning är att använda sig av återuppladdningsbara batterier. På senare år har intresset för batterier som använder sig av salt som elektrolyt rönt stort intresse, eftersom de erbjuder både hög energidensitet och hög kraftdensitet. Den stora solkraftsanläggningen Andasol i Spanien använder sig av smält salt för att lagra värmeenergi som komplement till den fotovoltiska energin. Solvärmen lagras i en saltblandning bestående av 60% sodiumnitrat och 40% kaliumnitrat. Under natten, och under mulna dagar, används värmen för att driva en turbin som alstrar elektricitet.

Det pågår för närvarande forskningsprojekt där man använder sig av nanoteknik och artificiell fotosyntes för att lagra elektromagnetisk energi från solen i form av kemiska bindningar. Vatten bryts upp så att väte bildas som kan användas som bränsle direkt, eller som kan kombineras med koldioxid för att skapa biopolymerer som metanol.

På Universität Kassel i Tyskland har man pilottestat en kombinerad kraftanläggning som kopplar ihop solkraft, vindkraft, biogas och vätgas (som lagringsmedium) för att kunna erbjuda energi dygnet runt från förnyelsebara resurser.

Fotovoltaikanläggningar för privatpersoner

Det finns många olika anledningar till varför man skaffar sig en egen solcellsanläggning för privat bruk. Det kan till exempel handla om att man vill kunna dra in el i en stuga som ligger långt från det allmänna elnätet eller vill ha elektricitet ombord på segelbåten utan att behöva stå ut med en mullrande bensindriven generator. Solcellsanläggningar installeras också på hus som är inkopplade till det allmänna elnätet, till exempel för att man hoppas få ned elräkningen eller inte vill behöva stå utan elektricitet när det allmänna elnätet skadas av stormar, skogsbränder och liknande.

solcellerNär branschorganisationen Svensk Energi lät genomföra en undersökning i Sverige år 2014 uppgav drygt en tredjedel av de svarande som bodde på en gård eller i villa i glesbygden att de övervägt egen elproduktion, till exempel genom att installera en fotovoltisk anläggning eller låta uppföra ett litet vindkraftverk. De viktigaste skälen angavs vara att man ville minska elkostnaden, vara miljövänlig och bli mer självförsörjande.

Det finns idag många olika företag att välja mellan för den som vill köpa en solcellsanläggning för privat bruk. I vissa lösningar ingår installationen, i andra fall måste man ordna med installation själv och på egen hand bekosta en behörig elektriker för de moment som kräver en sådan. Det är alltid viktigt att granska villkoren innan man fattar något beslut så att man vet vad det är som ingår och vad som inte gör det.

Hur mycket elektricitet kan jag få?

Hur mycket elektricitet som genereras beror på flera olika faktorer, såsom hur mycket solenergi som strålar in och vilken verkningsgrad din anläggning har. Tänk också på att en del av energin går förlorad i systemet.

Om vi tar en titt på de solcellsmoduler som är typiska i Sverige idag så ser vi att en verkningsgrad på cirka 15% är vanligt förekommande. Av den solenergi som träffar solcellsmodulen kommer alltså 15% att omvandlas till elektricitet. (Resten reflekteras bort eller blir till värmeenergi.) Sedan försvinner normalt ungefär 2% i systemet, vilket gör att du kan räkna med att cirka 13% av energin kommer att vara tillgänglig i form av elektricitet som du kan använda.

Tumregel: För att producera 950 kWh under ett år i Sverige behöver du en anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning. Platsen får inte vara skuggad. Den beräknade platsåtgången för en anläggning på 1 kW är åtta kvadratmeter.

Ovanstående är dock bara en tumregel som behöver anpassas till de verkliga förhållanden som råder hos just dig och egenskaperna hos den solcellsanläggning du använder.

Källa: Energimyndigheten

Växelriktare

En växelriktare omvandlar likström till växelström. Den kan också användas för att hålla cellerna vid den spänningsnivå där de ger störst effekt och fasa in elektriciteten på elnätet. En annan fördel med en växelriktare är att den förhindrar att farlig spänning hamnar på utgången om elnätet drabbas av elavbrott.

Behöver jag bygglov för min solcellsanläggning?

Ja, en solcellsanläggning kan behöva bygglov, men det beror på omständigheterna. Kontakta din kommun för mer information.

Tänk också på att du är skyldig att kontakta det elnätsbolag som äger elmätaren i ditt hus innan installationen påbörjas.

Kan jag få bidrag för att installera solceller på min fastighet?

Under vissa omständigheter kan man få bidrag från staten när man installerar en solcellsanläggning. Det är länsstyrelserna som är ansvariga för att behandla ansökningarna och betala ut stödet. Bidrag finns tillgängligt både för privatpersoner, företag och organisationer. Under perioden 2009 – 2014 beviljades cirka 3 000 av de cirka 8 000 inkomna ansökningarna. Från den 1 januari 2015 är högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. De stödberättigande kostnaderna får dock aldrig uppgå till mer än 37 000 kronor plus moms per installerad kW elektrisk toppeffekt.

Mer information hittar du hos Energimyndigheten.

Att sälja elektricitet

Om du har ett överskott av elektricitet från din solcellsanläggning kan du sälja den via det externa elnätet. Kontakta elnätsbolaget för mer information. Det finns bland annat vissa regler som måste följas vad gäller inkopplingen och elmätaren.

 

Det svenska regelverket för privat försäljning av överskottselektricitet lämnar fortfarande en del att önska, men en översyn pågår så förhoppningsvis kommer förbättringar att ske inom en snar framtid. Energimarknadsinspektionen har lämnat ett förlag till regeringen om att elnätsbolagen ska börja använda sig av nettodebitering, så att din nätavgift baseras på skillnaden mellan hur mycket el du köpt och hur mycket el du har sålt. Att kvitta elkostnaderna vore ännu mer gynnsamt för små privata försäljare av överskottselektricitet, men den nuvarande skattelagstiftning lägger hinder i vägen för detta.