Vindkraft

Moderna vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet. Energin kommer ursprungligen från solen. Jorden och jordens atmosfär värms upp av solen, vilket får luftområden att röra sig.

vindkraftMänniskan har använt sig av vindens kraft under flera tusen år och arkeologiska fynd visar att segelbåtar förekom för över 5 500 år sedan. Väderkvarnar malde säd i Kina och Japan för 4 000 år sedan, och under det första århundradet e. Kr. uppfann den grekiske ingenjören Heron en maskin som fick sin energi från ett vinddrivet hjul. Moderna vindkraftverk för storskalig elproduktion började dock inte uppföras förrän i mitten av 1970-talet.

Dagens moderna vindkraftverk har vanligen horisontalaxlade vindturbiner med tre vingar. De driver en elgenerator, antingen direkt eller via en kuggväxel. De största kraftverken har en turbindiameter på över 160 meter, men dessa gigantiska kraftverk brukar inte placeras på land utan bara ute till havs eller i stora insjöar. På land är en turbindiameter på 75 meter – 125 meter vanligare. Det går också att använda sig av betydligt mindre vindkraftverk än så om man bara vill ha tillräckligt med elektricitet för en enskild fastighet. Små vindkraftverk förekommer också ombord på vissa moderna skepp som använder vindens energi för att spara bränsle.

Vindkraftverk i Sverige

Moderna vindkraftverk började byggas i Sverige på 1970-talet men inte i någon större omfattning. Det var först senare som utbyggnaden verkligen kom igång. Vid slutet av år 2014 fanns det totalt 3 085 registrerade vindkraftverk i Sverige. Under år 2014 producerade dessa vindkraftverk 11,4 Twh. Sverige fick därmed cirka 7,6% av sin elproduktion för år 2014 från vindkraftverk.

Sverige ligger i det så kallade västvindbältet, vilket innebär att lågtryck som rör sig in över Sverige från Atlanten är mycket viktiga för våra vindkraftverk. Ungefär två tredjdedelar av all vindenergi som når Sverige rör sig in över landet under vinterhalvåret, vilket är praktiskt eftersom det är på vintern som vi använder oss av mest elektricitet, både för belysning och för att värma upp bostäder och andra byggnader.

Havsbaserade svenska vindkraftverk

Sverige är ett land med lång kust och det finns gott om regioner i de svenska vattnen där vindförhållandena är mer gynnsamma för vindkraftverk än inne i landet. Sverige har länge legat i framkanten vad gäller forskning och utveckling av havsbaserad vindkraft, och redan år 1990 byggde Sydkraft ett vindkraftverk utanför Nogersund i Blekinge. Detta vindkraftverk, som stod på ett trebent stålfundament, var världens första moderna havsbaserade vindkraftverk.

Mot bakgrund av ovanstående är det inte särskilt förvånande att Sveriges största vindkraftspark inte ligger på land utan i havet. Det är Lillgrunds vindkraftspark utanför Malmö i Öresund, cirka 10 km utanför den skånska kusten. Lillgrunds vindkraftspark ägs av Vattenfall AB, och när den stod klar år 2007 var Lillgrunds vindkraftspark den tredje största havsbaserade vindkraftsparken i hela världen. Lillgrunds vindkraftspark har 48 vindkraftverk.

Sverige har även insjöbaserade vindkraftverk. I Vänern, landets största insjö, ligger Vindpark Vänern med 10 vindkraftverk.

Svenska vindkraftverk placeras vanligen där vattnet är förhållandevis grunt (8 meter – 40 meter) och vilar på bottenfasta fundament. Flytande vindkraftverk är under utveckling och skulle göra det möjligt att utnyttja svenska havsområden längre från kusten där havsdjupet är mer än 40 meter.

Småskaligt vindkraftverk

Att använda sig av vindkraft för att tillgodose begränsade lokala behov har en mycket lång tradition. Vindkraft har till exempel använts för att pumpa upp vatten ur brunnar och för att mala säd i väderkvarnar.

vindkraft2Idag är det många husägare som är intresserade av att sätta upp ett litet vindkraftverk på den egna marken för att generera sin egen elektricitet och på så sätt sänka eller helt eliminera elräkningen. Små vindkraftverk gör det också möjligt att få el i fritidsstugor som ligger långt från närmsta allmänna kraftledning. Det finns till och med pyttesmå vindkraftverk som man kan köpa och använda för att tillgodose mycket begränsade behov, till exempel för att kunna ladda upp sin mobiltelefon eller surfplatta när man är ombord på sin segelbåt.

Enligt en undersökning som gjordes i Sverige på uppdrag av branschorganisationen Svensk Energi och vars resultat publicerades år 2014 hade drygt en tredjedel av de svarande som bodde på en gård eller i villa i glesbygden övervägt egen elproduktion, till exempel i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. De tre främsta skäl som angavs var att spara pengar, miljöskäl och att man ville bli mer självförsörjande.

Blåser det tillräckligt på min tomt?

  • Ett litet vindkraftverk på 2 kW behöver en medelvind på 7 meter per sekund för att producera 3 000 kWh under ett år.
  • Ett vindkraftverk där rotordiametern är 3,7 meter (mätt från vingspets till vingspets) kan producera 1700 kWh per år om medelvinden för året är 4 meter per sekund i navhöjd (där rotorn sitter). Om årsmedelvinden istället skulle vara 5 meter per sekund innebär det en produktionsökning till 3400 kWh per år.Även en liten ökning av medelvindshastigheten innebär alltså en stor skillnad i hur mycket elektricitet som kan produceras av vindkraftverket.

Källa: Energimyndigheten

För att bedöma hur vad du kan förvänta dig för elproduktion på din tomt kan du börja med att ta del av de vindkartor som skapats av SMHI. Dessa kartor är dock inte så pass exakta att de går att använda för att med säkerhet avgöra exakt vilka vindförhållanden som kan förväntas på just din mark, så det är bäst att också låta göra några vindmätningar. Om det redan finns vindkraftverk i närområdet är det förstås också intressant att skaffa information om vad de producerar och vilka vindförhållanden som råder där de står.

Vindkraftverksförsäljare

Det finns idag flera olika företag som säljer vindkraftverk till privatpersoner i Sverige. Det är bra att jämföra flera olika försäljare och deras produkter innan man fattar något beslut. Det är också viktigt att granska kontraktet så att man vet vad försäljaren egentligen utlovar och vilka garantier man har. Det finns idag en frivillig konsumentmärkning av vindkraftverk som visar årsproduktionen då årsmedelvinden är 5 meter per sekund.

Måste jag ha bygglov för mitt vindkraftverk?

Om du behöver bygglov beror på var någonstans du ska placera ditt vindkraftverk och hur stort och högt det ska vara. Mer information kan du få från kommunens byggnadsnämnd. Om bygglov krävs kommer du bland annat att behöva ange beräknat ljud och skuggkastning i din ansökan. Mer information kan du hitta hos Naturvårdsverket.

Tänk på att bygglov inte är det enda tillståndet som kan krävas. Det kan bland annat vara bra att kontakta Länsstyrelsen i god tid om man planerar att uppföra ett vindkraftverk.

Att sälja el från ett privat vindkraftverk

Om ditt vindkraftverk producerar mer elektricitet än vad du konsumerar kan du sälja överskottet genom att låta elen gå ut i elnätet. Detta kräver förstås att det finns en koppling mellan ditt privata elsystem och det allmänna elnätet, så det är inte ett fungerande alternativ för den som bor långt från närmsta allmänna kraftledning. Du måste också låta installera en mätare som anger hur mycket elektricitet du matat ut i det allmänna kraftnätet. Små producenter som, sett till året i helhet, konsumerar mer elektricitet än vad de producerar kan i många fall få sin vanliga elmätare utbytt av elnätbolaget utan kostnad. Kontakta elnätbolaget för mer information om exakt vad som krävs för att du ska få en ny elmätare gratis.

Av ansvars- och säkerhetsskäl måste anslutning av vindkraftverk till det allmänna kraftnätet godkännas av elnätsföretaget. Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker.

Än så länge är det svenska regelverket inte särskilt smidigt för den som vill sälja överskottselektricitet, men en översyn pågår. Redan i november 2010 lämnade Energimarknadsinspektionen in en rapport till regeringen där de föreslog att elnätbolaget ska övergå till nettodebitering, så att din nätavgift baseras på skillnaden mellan mängden köpt och mängden såld elektricitet. Att kvitta energikostnaderna vore en annan lösning som skulle gynna småskaliga elproducenter, men detta skulle kräva en ändring av skattelagstiftningen och.